Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://www.agbit.pl/, https://programydlafirm.pl, oraz sklepu stacjonarnego działającego pod adresem ul. Jana Kazimierza 30 lok U5, 01-248 Warszawa jest firma AGBIT Computer Systems Artur Łazuga
z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 30 lok U5 , 01-248 Warszawa zarejestrowana pod numerem 37926 w EDG prowadzonym przez Prezydenta m.st. Warszawy, posiadająca NIP 8251222713.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego w tym sprzedaży na odległość z
pominięciem funkcjonalności Sklepu internetowego, a także warunki zawierania i wykonywania Umów sprzedaży, zasady składania Zamówień na Produkty oraz realizacji Zamówień, zasady zapłaty ceny za Towary, oraz uprawnienia Konsumenta do odstąpienia
od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny jak również zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

 • Zakupów mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 • Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.
 • Oferta Sklepu przeznaczona jest dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), którzy dokonują zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową tj. firm, instytucji publicznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Nie obsługujemy zamówień od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
 • Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT - są cenami netto. Nie dotyczy dodatkowych cenników gdzie ceny są odpowiednio oznaczone.
 • Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe
 • Licencje dla biur rachunkowych przeznaczone są wyłącznie dla podmiotów uprawnionych do usługowego prowadzenia księgowości, doradztwa podatkowego lub czynności biegłego rewidenta.
  AGBIT zastrzega sobie prawo do weryfikacji tych danych lub do anulowania zamówienia.
 • Zamówienia mogą być składane w następujący sposób:
  - złożenie Zamówienia po wcześniejszej Rejestracji w systemie Sklepu internetowego,
  - złożenie Zamówienia bez Rejestracji tzw. âszybkie zakupy" w systemie Sklepu internetowego,
  - złożenie Zamówienia oraz jednoczesne zarejestrowanie się w systemie Sklepu internetowego,
  - złożenie Zamówienia u handlowca za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) albo telefonicznie z pominięciem funkcji oferowanych przez system Sklepu internetowego.
  -złożenie zamówienia w siedzibie firmy
 • W przypadku wyboru przez Klienta możliwości złożenia Zamówienia za u handlowca za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) albo telefonicznie, Klient wykorzystuje do tego komunikator, numer telefoniczny lub adres poczty elektronicznej podany przez handlowca lub dostępny na stronie Sklepu internetowego lub w mediach społecznościowych. Klient składa Zamówienie przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo przez komunikator podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia Zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta Zamówienia przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Klient dokonując Zamówienia
  telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który jest przez Klienta zaakceptowany w trakcie składania Zamówienia.
  Po otrzymaniu Zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta wiadomość potwierdzająca otrzymanie Zamówienia.
  Treść powyższej wiadomości określać będzie wszelkie niezbędne informacje o Zamówieniu. W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego Towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do
  zmiany Zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@agbit.pl z żądaniem zmiany Zamówienia lub zgłoszenia chęć zmiany telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu + 48 22 424-12-40, (opłata standardowa wg właściwego operatora). Po dokonaniu korekty Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w Zamówieniu
  adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
 • Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzone przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin nie jest wiążące.
 • Wypełnienie arkusza z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez firmę AGBIT Computer Systems w Warszawie. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997)
 • Formularze zamówień lub danych Klienta wypełnione nieprawidłowo są traktowane jako nieistniejące i jednocześnie otrzymują status anulowane.
 • Nie wolno udostępniać osobom trzecim nazwy wpisanej w rubryce hasło w trakcie rejestrowania się w sklepie. Nazwa ta jest unikalna, osobiście wybrana przez Klienta i tylko Jemu przyporządkowane. Pełna odpowiedzialność wraz z ryzykiem za udostępnienie własnego hasła spoczywa na Kliencie.
 • Zamówienia można składać przez całą dobę każdego dnia tygodnia.
 • Dostawa towaru odbywa się zgodnie z zadeklarowanym przez Klienta w zamówieniu sposobem:
  • odbiór osobisty w biurze handlowym - w godz 8.00 - 16.00
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej
  • pocztą elektroniczną
 • Koszty dostawy: Zamówienia poniżej 600zł netto (738 zł brutto)
  • Paczkomat Inpost - 13,00 zł netto (15,99 zł brutto)
  • Kurier płatność przed wysyłką - 18,00 zł netto (22,14 zł brutto)
  • Kurier wysyłka za pobraniem - 22,00 zł netto (27,06 zł brutto)
  Zamówienia powyżej 600zł netto (738 zł brutto)
  • Paczkomat Inpost - 13,00 zł netto (15,99 zł brutto)
  • Kurier płatność przed wysyłką - dostawa bezpłatna
  • Kurier wysyłka za pobraniem - 9,00 zł netto (11,07 zł brutto)
 • Formy płatności:
  • przelew - wpłata na konto sprzedawcy, traktowana jako przedpłata za towar, który wysyłany jest po wpłynięciu pieniędzy na konto AGBIT.
  • nr konta:
   AGBIT Computer Systems
   ul.Jana Kazimierza 30,
   01-402 Warszawa
   mBank SA
   PL 08 1140 2105 0000 4924 3500 1001
  • Karta kredytowa - usługa realizowana przez Przelewy24.pl
  • pobranie - kurier lub doręczyciel wydając towar Klientowi przyjmuje równocześnie wskazaną opłatę (wartość brutto zamówienia plus ewentualna opłata za doręczenie wraz z pobraniem)
 • Dowodem zakupu towaru w sklepie internetowym jest faktura VAT wystawiona zgodnie z informacjami podanymi w arkuszu danych Klienta w rubrykach oznaczonych gwiazdką (główne dane adresowe).
 • Wymagane jest podanie numeru NIP, niezbędnego do wystawienia faktury VAT.
 • Przesłanie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz upoważnieniem firmy AGBIT Computer Systems do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia reklamacji tego typu będzie spisanie wraz z dostarczycielem produktu protokołu reklamacyjnego.
 • Sprzedawca w przypadku sprzedaży Towarów ze Sklepu w obrocie z Kupującym będącym Przedsiębiorcą wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, w tym wyłącza odpowiedzialność za wady ukryte tych Towarów. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Reklamacje dotyczące zgodności towarów z zamówieniem należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub na adres e-mail dostępny w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, fakturę potwierdzającą zakup,
  Reklamowane urządzenie powinno zawierać oryginalne nie zniszczone (za zniszczenie uznaje się także naklejanie wszelkiego rodzaju listów przewozowych lub innych oznaczeń przez nabywcę) opakowanie, wszelką dołączoną dokumentację oraz akcesoria takie jak kable, baterie, itp. (jeżeli znajdowały się w zestawie).
  Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą
 • Termin rozpatrzenia reklamacji - do 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę
 • Firma AGBIT zastrzega sobie prawo do:
  • realizacji dużych zamówień w osobnych partiach,
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu w ciągu dnia,
  • wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu ,
  • przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.
 • W przypadku akcji promocyjnych, promocje nie są łączone
 • Wszelkie znaki towarowe są znakami zastrzeżonymi producentów.
 • Treść niniejszego regulaminu oraz zawartość oferty Sklepu mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Oferty promocyjne mogą być ograniczone ilościowo i czasowo.
 • Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne, informacyjne oraz ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z operatorem sklepu: sklep@agbit.pl.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 • Pytania prosimy kierować na e-mail: sklep@agbit.pl
 • Zwroty należy kierować na adres:
  AGBIT Computer Systems
  ul. Jana Kazimierza 30 lok U5
  01-248 Warszawa